Yaakov Shwekey - Mul E-li lyrics

Published

0 271 0

Yaakov Shwekey - Mul E-li lyrics

מול א-לי וגודלו, ירעד גופי כולו. בצר לי אקרא לו, י-ה עוזר לקהלו. ובטוב לב אשיר לו. י-ה צור עוזר לקהלו. יצר לו עולם, ובצלמו אדם, עושים רצונו, באימה כולם, בחר בגזע, עבדו אברהם, לקדשו לעד לעולם. עליהם פורש צלו, והוא-עוזר לקהלו, שבחייו מי מנח, ומי ידמה לו, י-ה אלי עוזר לקהלו. צרי השמיד, ואויבי כלה, ועם ידיד עלה יעלה. א-ל נערץ, שועתו ענה, ובבית מעונו, לשמך יודה, פדה ורומם נא. קריה נאמנה י-ה עוזר לקהלו, בצר לי אקרא לו, י-ה א-לי עוזר לקהלו.