Yaakov Shwekey - Chabibi lyrics

Published

0 150 0

Yaakov Shwekey - Chabibi lyrics

חביבי י-ה חביבי. הא-ל המלך הרחמן, ישלח משיחו הנאמן. אב הרחמן שמע קולנו, שלח בן דוד ויגאלנו, נשוב לציון עיר קדשנו.