The Brooklyn Tabernacle Choir - I'll say yes lyrics


I'll say yes, Lord
I'll say yes
To your will, Lord
I'll say yes
Where You lead me
I will go
I'll say yes, Lord
I'll say yes
I'll say yes, Lord
I'll say yes
To your will, Lord
I'll say yes
Where You lead me
I will go
I'll say yes, Lord
I'll say yes
I'll say yes, Lord
I'll say yes


To your will, Lord
I'll say yes
Where You lead me
I will go
I'll say yes, Lord
I'll say yes
I'll say yes, Lord
I'll say yes
To your will, Lord
I'll say yes
Where You lead me
I will go
I'll say yes, Lord
I'll say yes
I'll say yes, Lord
I'll say yes
To your will, Lord
I'll say yes

Correct these Lyrics