Soundtracks - Tulou Tagaloa by Olivia Foa'i lyrics

Published

0 174 0

Soundtracks - Tulou Tagaloa by Olivia Foa'i lyrics

Tulou... Tulou... Tagaloa. Sei e va'ai mai I le tātou lalolagi Sei e va'ai mai I le mātou lalolagi Sei e mālamalama [Ko au e tu atu] E lelei ma le mānaia [Toku manatu] Sei e va'ai mai ia [E taunuku te malaga] Mānaia o le tātou ōlaga.