Sarkodie - Wo (Remix) lyrics

Published

0 1716 0

Sarkodie - Wo (Remix) lyrics

Y3n ko3 hw3 Nti sika uh ay3 din yi na wo bo obi apoo Pono si )b3 uh manu apai sei poo Bronya yi s3 wo nni kakra di3 a joo Fine girl di3 wo nya bi gyi wo fa akpoo Wo mmp3 me na wo p3 me sika kuaa di3 a doo Forgetti me wei nu na k) ywi apio Wo da su ti asi yi di3 da nyame asi oo Me nya makoma su adi ama mani agyi oo Girl bi i don’t like Tema rapper so Wo kunu b3 dru fia na w’br3 ama ne boo Community nine asa bi kra y3 fr3 nu too Mu a mu w) doe anadwo yi mu blow Wo b3 di mi sika na wo nda me uh a k) o M3 hwa wo yawa bi a ama wo ani a draw o Osikani ni sika d))su a )nshow Y3 uh wyi a y3 wo back up kakra y3n suro Nhyira k3si3 k) ma me wofa w) dibo Nimafuo b3 ka s3 obibi y3 ogboo Wo ma mbaa di wo sika wo y3 otoo Rhyme nu ma shorty sesia nu 3nflow Nti s3 me kem kas3 MO mo Na me ywe ka s3 Go go Fa twa su wo ywe a kas3 So wo Anaa s3 Wo wo Ohia b) wo aheenu s3 powder wo Busia ama obi agyi wo car key wo 3ny3 hwi wo di3 gyai mu ma Alfa wo Obi di ne sika agyi wo wify wo Nea )tai me ohia nka ne daakye wo 31st na kye uhnu pompo wo S3sia di3 politics mati asi3 Nti nu next time y3p3 Ekua donko wo Wo w3 bi na maa fr3 wo darling wo WO uh nfa wo kra y3si sweet heart wo Wo di3 b) wo uh musuo na wo uh ywi wo Wo b3 ti y3 si ************** wo Krom b3y3 d3 oo nti nu dressi wo Bomodin na di asa na sweati wo hwe b3n obaa nu na pressi wo Oyimaa s3na w’b3n mi nu twerki wo, eazy oo twerki, twerki wo wo di3 bomodin na twerki wo Wo di3 to wobo na twerki wo Oyimaa wo di3 bomodin na twerki wo twerki, twerki wo Mesi bomodin na twerki wo Mesi to wobo na twerki wo Bu hya me3 na to wobo na twerki wo