LYRICS.AZ APPLICATION

Download from Apple Store
Download from Google Play

Nargaroth - Píseò Pro Satana lyrics

Ach Satane, Ty vládèe všehomíra,
Jak skála pevná je má láska k tobì.
Nezmìnitelná v tebe je má víra,
Obrácený køíž chci mít na hrobì.
Tvùj obraz mám vypálený v srdci -
V srdci, které je navždy tvoje!
Když navštívíš mì nìkdy v noci,
Pentagram zazáøí jak svìtlušek roje.
Tvým jménem proklel jsem kostely a chrámy,
Mou duši sám Lucifer si vzal.
Spálil jsem Bibli a podobný krámy
A tobì své tìlo vìnoval.
[Lyrics from: https:/lyrics.az/nargaroth/black-metal-ist-krieg-a-dedication-monument/piseo-pro-satana.html]
Vím, že jsem tvùj, jsem majetkem tvých synù
A tìším se na tvùj ohnivý Ráj.
Jen vírou v tebe já odèiním svou vinu,
Pak pùjdu dál, až na propasti kraj.
Pøi Èerné mši jsem vždy nesmírnì hrdý,
Že do uèení k sobì jsi mì vzal.
Co nezmohou dnes jìšte žádné vìdy,
To všechno ty už dávno znal.
Když skládám ruce do støedu Pentagramu,
A duše má se zaène zachvívat,
Pak vždycky poznáš, že nikdy tì nezklamu,
Že navìky tì budu milovat!

Correct these Lyrics