L. Ngiarili - A tyh awpa ta ama teh lyrics

Published

0 276 0

L. Ngiarili - A tyh awpa ta ama teh lyrics

BEIPA bietaihzy cha a tlôpaki lymâ A tyh awpa ta nâ mâ mâh ma? Potlanazy tlô ta a dyuhna pyu paro A bietaih a tlôpaki lymâ BEIPA atyh awpa ta a mâ teh Tahmâ he daihti ryhpaohpa Tahmâ he pachhana noh cha a châ BEIPA a tyh awpa a mâ teh Thlahchhâna pyu sidiah Chhyna ochhi âkhaw Hlapy chhao ziahzi a rôh khai haw Suto, râhto liata hri chichhihpa charei Khizaw lia thlalôhna su y vei BEIPA atyh awpa ta a mâ teh Tahmâ he daihti ryhpaohpa Tahmâ he pachhana noh cha a châ BEIPA a tyh awpa a mâ teh Zisu Krista a tyh awpa ta nâ mâ ma? Daihti pha he khôsai khao khah y Hrona châbu liata na moh â roh tly ma? Nâma tlaita a pasia mah y BEIPA atyh awpa ta a mâ teh Tahmâ he daihti ryhpaohpa Tahmâ he pachhana noh cha a châ BEIPA a tyh awpa a mâ teh