Joyous Celebration - Zvamaronga lyrics

Zvamaronga lyrics

Published

0 86 0

Mwari vanotsvaga Vanomunamata Mumweya nemuzvokwadi Oh mumweya Oh mumweya nemuzvokwadi The Lord is seeking they that worship In spirit and in truth To come before his majesty Offering their praise Tonamata Zita renyu Totenda kunaka kwenyu Jesu Totenda kunaka Totenda kunaka kwenyu Jesu Zvamaronga mambo Jesu Zvakanaka Ngatiite minamato Inesimba Kurerutsa zvinorema

You need to sign in for commenting.
No comments yet.