Joyous Celebration - Phaphamani lyrics

Phaphamani lyrics

Published

0 103 0

Phaphamani bazalwane baka-Kristu! Vukanini! Sekusile bo! Hlomanini izikhali, bazalwane, Nisakwelwa ubuthongo, wo! Vukanini, bandla bo! Anibon’ izitha na? Hlomanini izikhali zokukholwa, ngoSomandla sizonqoba, ngo! Ubutshwala, namanyala, bazalwane, Akuzon’ izitha zethu na? USathan’ usivukele, bazalwane, Somuvumela yini? Ngeke, qha! Qhubekani, qinisani, bazalwane, Ningahlehli, ngisho nakanci. Ningabheki ngasemuva, bazalwane, Yimanini isibindi ngqi!

You need to sign in for commenting.
No comments yet.