Joyous Celebration - Phaphamani lyrics

Published

0 2630 0

Joyous Celebration - Phaphamani lyrics

Phaphamani bazalwane baka-Kristu! Vukanini! Sekusile bo! Hlomanini izikhali, bazalwane, Nisakwelwa ubuthongo, wo! Vukanini, bandla bo! Anibon’ izitha na? Hlomanini izikhali zokukholwa, ngoSomandla sizonqoba, ngo! Ubutshwala, namanyala, bazalwane, Akuzon’ izitha zethu na? USathan’ usivukele, bazalwane, Somuvumela yini? Ngeke, qha! Qhubekani, qinisani, bazalwane, Ningahlehli, ngisho nakanci. Ningabheki ngasemuva, bazalwane, Yimanini isibindi ngqi!