Joyous Celebration - Ngena Nawe lyrics

Published

0 2400 0

Joyous Celebration - Ngena Nawe lyrics

Umnyango wek' philiswa uvuleke utse nge Newenkhululeko nawo uvulekile Lisango lenjabulo livuleke litse nge Nemvula yemvuselelo, seyifike ngemandla Newekuphulukiswa nawo utse nge Wentfokotho nemphilo lecicimako utse nge Newemadlelo laluhlata, nemanti ekuphumula Konkhe lokuhle kudekelwe wena Ngena nawe, ngena nawe Ngena nawe, ngena nawe