Joyous Celebration - Bengingazi lyrics

Published

0 11265 0

Joyous Celebration - Bengingazi lyrics

Bengingaz' ukuthi ung'thanda kangaka [I didnt know You love me this much] Oh! Waze wanikela ngempilo yakho [You gave up Your life] Inani legaz' owang'thenga ngalo liphakeme [The value of the blood you brought me with is so high] Ang'soze ngakubonga ngokwanele [My gratitude towards You will never be enough] Ngiyabonga ngothando lwakho onginike lona Msindisi wami [I thank You for the love You gave me, my Savior] Ngab' angikho, ngab' angilutho ngaphandle kwakho [I could have perished, i could have been nothing without You] Impilo yam' ayilutho ngaphandle komusa wakho, [My life is nothing without Your mercy] Wang' thwalela wedw' umqhele wameva [You bore the crown of thorns for me] Oh! Hawu lobo buhlungu owabuzwa [Oh the pain you felt] Ang' soze ngaz' ukuthi wabonani kimina [I'll never know what you saw in me] Kodw' engikwaziyo ukuthi ung' sindisile [but what I know is you saved me] Oh! Oh! Woh! Oh! Oh! Oh! Woh! Oh! Ngab' angikho, ngab' angilutho ngaphandle kwakho