JJ Lin - Summer Breeze (被风吹过的夏天) lyrics

Published

0 2833 0

JJ Lin - Summer Breeze (被风吹过的夏天) lyrics

jj:还记得昨天那个夏天 hai ji de zuo tian na ge xia tian still remember the summer day yesterday 微风吹过的一瞬间 wei feng chui guo de yi shun jian the moment that the gentle wind blew by 似乎吹翻一切只剩寂寞肯沉淀 si hu chui fan yi qie zhi sheng ji mo ken chen dian as if it blew everything over, only loneliness is willing to settle js: 如今风依旧在追 ru jin feng yi jiu zai zhui today the wind is still chasing 秋天的雨跟随 qiu tian de yu gen sui the autumn rain follows 心中的热却不退 xin zhong de re que bu tui the heat (warmth) in my heart won't fade 仿佛继续闭着双眼 fang fu ji xu bi zhe shuang yan it seems as if once i continue to close my eyes 熟悉的脸又会浮现在眼前 shou xi de lian you hui fu xian zai yan qian a familiar face will reappear before my eyes both: 蓝色的思念 lan se de si nianthe yearning for the "blue" (sky?) 突然演变成了阳光的夏天 tu ran yan bian cheng le yang guang de xia tian suddenly became a sun filled summer 空气中的温暖不会很遥远 kong qi zhong de wen nuan bu hui hen yao yuan the warmth in the air won't be far away 冬天也仿佛不再留恋 dong tian ye fang fu bu zai liu lian it seems even winter isn't reluctant to leave 绿色的思念 lv(lui) se de si nian the "green" yearning 挥手对我说一声四季不变 hui shou dui wo shuo yi sheng si ji bu bian wave and told me that the four seasons don't change 不过一季的时间 bu guo yi ji de shi jian but the time in a season 又再回到从前 you zai hui dao cong qia nwill return to before 那个被风吹过的夏天 na ge bei feng chui guo de xia tian that summer that the wind blew past (Repeat from top, first verses male and female roles reversed) js:还记得昨天那个夏天 hai ji de zuo tian na ge xia tian still remember the summer day yesterday 微风吹过的一瞬间 wei feng chui guo de yi shun jian the moment that the gentle wind blew by 似乎吹翻一切只剩寂寞肯沉淀 si hu chui fan yi qie zhi sheng ji mo ken chen dian as if it blew everything over, only loneliness is willing to settle jj: 如今风依旧在追 ru jin feng yi jiu zai zhui today the wind is still chasing 秋天的雨跟随 qiu tian de yu gen sui the autumn rain follows 心中的热却不退 xin zhong de re que bu tui the heat (warmth) in my heart won't fade 仿佛继续闭着双眼 fang fu ji xu bi zhe shuang yan it seems as if once i continue to close my eyes 熟悉的脸又会浮现在眼前 shou xi de lian you hui fu xian zai yan qian a familiar face will reappear before my eyes both: 蓝色的思念 lan se de si nian the yearning for the "blue" (sky?) 突然演变成了阳光的夏天 tu ran yan bian cheng le yang guang de xia tian suddenly became a sun filled summer 空气中的温暖不会很遥远 kong qi zhong de wen nuan bu hui hen yao yuan the warmth in the air won't be far away 冬天也仿佛不再留恋 dong tian ye fang fu bu zai liu lian it seems even winter isn't reluctant to leave 绿色的思念 lv(lui) se de si nian the "green" yearning 挥手对我说一声四季不变 hui shou dui wo shuo yi sheng si ji bu bian waved and told me that the four seasons don't change 不过一季的时间 bu guo yi ji de shi jian but the time in a season 又再回到从前 you zai hui dao cong qian will return to before 那个被风吹过的夏天 na ge bei feng chui guo de xia tian that summer that the wind blew past js: 蓝色的思念 lan se de si nian the yearning for the "blue" (sky?) 突然演变成了阳光的夏天 tu ran yan bian cheng le yang guang de xia tian suddenly became a sun filled summer 空气中的温暖不会很遥远 kong qi zhong de wen nuan bu hui hen yao yuan the warmth in the air won't be far away 冬天也仿佛不再留恋 dong tian ye fang fu bu zai liu lian it seems even winter isn't reluctant to leave both :绿色的思念 lv(lui) se de si nian the "green" yearning 挥手对我说一声四季不变 hui shou dui wo shuo yi sheng si ji bu bian waved and told me that the four seasons don't change 不过一季的时间 bu guo yi ji de shi jian but the time in a season 又再回到从前 you zai hui dao cong qian will return to before 那个被风吹过的夏天 na ge bei feng chui guo de xia tian that summer that the wind blew past