Hadag Nahash - הדג נחש - Af Itach - עף איתך lyrics

Published

0 195 0

Hadag Nahash - הדג נחש - Af Itach - עף איתך lyrics

[פתיחה] נטרוף את כל הלילה בלי לדבר הרבה, כל מה שצריך זה רגע כזה [וורס 1] מחייך ידי בידך הולך ביחד איתך לשתות ואז לרמוס את הצרות בנעליים האדומות שלך זה כיף אני שוב לידך קרוב ולא ברחוב שבו תגרות מסרבות לדעוך [פזמון] אני עף איתך לכל מקום יורד כמו מים את עולה כמו חום נתגלגל חזק נתפוצץ עד תום עד שיעלה היום לא לא נשאיר לא נשאיר דבר לא לא נשאיר לא נשאיר דבר לא לא נשאיר לא נשאיר דבר לא לא נשאיר לא נשאיר [וורס 2] ממלא עשן בריאות נועץ מבט בעיניך בורקות ושוב נדחקים למקום ריק עמוק במועדון ונותנים את הכל בריקוד אחרון זה כיף אני שוב לידך קרוב ולא ברחוב שבו תקוות מסרבות לדעוך [פזמון] X2 אני עף איתך לכל מקום יורד כמו מים את עולה כמו חום נתגלגל חזק נתפוצץ עד תום עד שיעלה היום [גשר] יונתי תמתי יפתי כל הלילה יונתי תמתי יפתי מתוקה שלי את ואני נטרוף את כל הלילה ולא נשאיר דבר - לא לא נשאיר דבר לא לא נשאיר לא נשאיר דבר לא לא נשאיר לא נשאיר דבר לא לא נשאיר [פזמון] X2 אני עף איתך לכל מקום יורד כמו מים את עולה כמו חום נתגלגל חזק נתפוצץ עד תום עד שיעלה היום [אאוטרו] לא לא נשאיר לא נשאיר לא לא נשאיר לא נשאיר לא לא נשאיר לא נשאיר לא לא נשאיר לא נשאיר !דבר