LYRICS.AZ APPLICATION

Download from Apple Store
Download from Google Play

Exo - Wolf Chinese lyrics

Romanized:
Yxìng de bnnéng nán kàngjù
DuMme xiÎng yào y+kÒu tkn xià tián de xiàng mì de nÐ
Xin wén xingwèi x+n shng nÐ de xìnì
WÒ yòng pÐncháng hóngjiÔ nàyàng de yMuyÎ xiÎngyòng nÐ
A wèihé wÒ nà shung bì sh+qù lìqì méiliÎo shíyù è uh bùjiànle WÒ znme huì sh+cháng guàiyì bù xiàng zìjÐ shìfÒu débìng
A znme bàn hÎo
Kuài xÐng guòlái bié luàn ci zhè zhÒng gÎnjué juéduì bù knéng shì ài
T zhÐshì j+nyè de wÎncn

Hey bié dÎrÎo, gàosu wÒ t shì lièwù bié zài duM x+n
Hey jiùshì bùtóng style le, dngdào mÎnyuè shng qÐ zh+qián y+dìng yào zhu dào nÐ

WÒ shì wolf y+ zhÐ wolf auuu neol saranghaeyo
NÐ shì minÚ wÒ shì láng
WÒ shì wolf y+ zhÐ wolf auuu neol saranghaeyo
NÐ shì minÚ wÒ shì láng

HÎoxiàng zÒu rù nÐ gi de mígMng
Diào jìn xiànjÐng zh+hòu zhngzhá zhÐ huì gèng tòng
WÒ mùdÔ nèix+n yuánlái nàgè wÒ màn man zhng ki rù huÒyàn bn de tóngkÒng

Yeah kàn kàn t de yÎnzhMng de kÒngjù
Zài zuÒgùyòupàn què shì zhÎo bù dào lù táolí
WÒ x+nlÐ xiÎng nà y+tóu shòu jing huì s+ liè wÒ de shntÐ
Dàn t bù míngbái wÒ yÐj+ng xiànrùle kuángliàn

ZhÐ xiÎng wánmi de wánmi de wánmi de nÐ
Chéngwéi wÒ de ài wÒ de ài wÒ de ài wolf
Bùyào zài táobì zài táobì zài táobì wÒ
[Lyrics from: https:/lyrics.az/exo/-/wolf-chinese.html]
B+jìn fngkuáng de fngkuáng de fngkuáng de wolf
Bèi nÐ kùn zhù de kùn zhù de kùn zhù de wolf
ChèdÐ mángmù de mángmù de mángmù de wolf

Hey bié dÎrÎo, gàosu wÒ t shì lièwù bié zài duM x+n
Hey jiùshì bùtóng style le, dngdào mÎnyuè shng qÐ zh+qián y+dìng yào zhu dào nÐ

WÒ shì wolf y+ zhÐ wolf auuu neol saranghaeyo
NÐ shì minÚ wÒ shì láng
WÒ shì wolf y+ zhÐ wolf auuu neol saranghaeyo
NÐ shì minÚ wÒ shì láng

WÒ shòu gòu máodùn fnù kuáng hÒu
XiÎng bùliÎo shàngyÐn jiù nán huítóu
Xièxiè
Zhè huángsè mÎnyuè zài cháoxiào wÒ huó dé bù xiàng yshòu tòngkuài
ZhÐ zhu+qiú zhèyàng hung móu de ài
P+nmìng xiÎng zhuÎnbiàn wÒ dàn t zài yèkMng zh+ shàng fle fng
Kshì wúfÎ zÔzhÐ ràng wÒ ài t

HÎoxiàng zÒu rù nÐ gi de mígMng
Diào jìn xiànjÐng zh+hòu zhngzhá zhÐ huì gèng tòng
WÒ mùdÔ nèix+n yuánlái nàgè wÒ màn man zhng ki rù huÒyàn bn de tóngkÒng
HÎoxiàng zÒu rù nÐ gi de mígMng
Diào jìn xiànjÐng zh+hòu zhngzhá zhÐ huì gèng tòng
WÒ mùdÔ nèix+n yuánlái nàgè wÒ màn man zhng ki rù huÒyàn bn de tóngkÒng

WÒ shì wolf y+ zhÐ wolf auuu neol saranghaeyo
NÐ shì minÚ wÒ shì láng
WÒ shì wolf y+ zhÐ wolf auuu neol saranghaeyo
NÐ shì minÚ wÒ shì láng

Correct these Lyrics