Alpha Blondy - Assinie Mafia lyrics

Published

0 302 0

Alpha Blondy - Assinie Mafia lyrics

N'ga N'gna Dé-Baya Bêta Amborila balao-ni woyô lé gnin Antagala Dougou déni dôh léla O dougou déni tôgôh lé Assinie Mafia O kôrô léyé, Ibé Mini N'dogo ni bé Yan Assinie Mafia A iya iya hiya Assinie Mafia iya iya iyahiya Assinie Mafia A iya iya hiya Assinie Mafia iya iya hiyahiya N'Gonnon ko mougou lo N'Man lon ko kolo kari lo N'Gonnon ko Tagbana marfa lo N'Man lon ko la**a**i lo Lo'n dôh inan bin ni ibin baga yé N'Go lo'n dôh inan bin ni ibin baga yé Daga ka Boyin Tchogo, Tchogo A da tougou - nan bé yé Daga ka bognin Tchogo, Tchogo A da tougou nan bé sôrô Assinie Mafia A iya iya hiya Assinie Mafia iya iya hiya Assinie Mafia A iya iya hiya Assinie Mafia iya iya iyahiya N'Konnon ko mougou lo M'Man lon ko kolo kari lo N'Konon ko tagbana marfa lo N'Man lon ko la**a**i lo Lo'n dôh, inan bin ni ibinbagayé N'go lo'n doh inan bin ni ibinbagayé N'go daga ka bognin tchogo tchogo a da tougounan béyé Daga ka bognin tchogo tchogo a da tougounan be sôrô Assinie Mafia A iya iya hiya Assinie Mafia iya iya iyahiya Assinie Mafia A iya iya hiya Assinie Mafia iya iya hiyahiya N'Konnon ko mougou lo M'Man lon ko kolo kari lo N'Konnon ko mougou lo M'Man lon ko kolo kari lo N'Konon ko tagbana marfa lo M'Man lon ko kolo kari lo N'Konon ko tagbana marfa lo N'Man lon ko la**a**i lo N'Konnon ko mougou lo M'Man lon ko kolo kari lo N'Konnon ko mougou lo M'Man lon ko kolo kari lo M'Man lon ko kolo kari lo M'Man lon ko kolo kari lo